Λιθογραφίες ΄70

Έργο
Λιθογραφίες ΄70
Λιθογραφίες ΄80
Λιθογραφίες ΄90

______________________________________________________________________________________________________________________________