Λιθογραφίες ΄80

Έργο
Λιθογραφία Λιθογραφίες ΄70
Λιθογραφίες ΄80
Λιθογραφίες ΄90

______________________________________________________________________________________________________________________________